Quá trình phát triển

2003

Chuyển đổi Công ty Giống cây trồng Trung ương 1 thành Công ty CP Giống cây trồng Trung ương, với vốn điều lệ ban đầu 13,5 tỷ đồng số đơn vị thành viên 8 đơn vị

2003