Thông tin sản phẩm

Lúa thuần Ma Lâm 48

TGST(NGÀY): 90-95

ĐẶC TÍNH:

  • Sinh trưởng khỏe, thích nghi rộng
  • Chống chịu sâu bệnh tốt
  • Chiều cao cây: 68-70 cm, chống chịu đổ ngã tốt
  • Hạt gạo bầu dài, gạo trong, cơm dẻo.
  • Năng suất: 6-7 tấn/ha, tiềm năng 8-9 tấn/ha.