thông tin tài chính

Các chỉ số tài chính

tốc độ tăng trưởng công ty hợp nhất2016/2015
Doanh thu119%
Lợi nhuận gộp100%
Lợi nhuận sau thuế90%
Tăng trưởng tổng tài sản122%
Tăng trưởng VCSH110%
Tăng trưởng vốn hóa thị trường19%
chỉ tiêuđvtth 2015ck 20142016/2015
Tổng tài sảnTrd1,557,6801,557,680130%
Vốn chủ sở hữuTrd%1,557,6801,557,680117%
Vốn hóa thị trườngTrd%1,557,6801,557,680110%
Vòng quay hàng tồn kho%1.81.0130%
Vòng quay khoản phải thu%3.01.0110%
Vòng quay tài sản%1.81.0130%
Khả năng thanh toán hiện hànhlần1.81.0110%
Khả năng thanh toán nhanhlần3.01.0110%
Khả năng thanh toán tức thờilần1.81.0130%

Báo cáo tài chính

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?

 • Không có tin nào được tìm thấy?