Biểu đồ cơ cấu lao động của SSC:

Tổng số lao động đến 28/02/2017 là 291 người. Trong đó:

* Trên đại học:....................................... 15 người, tỉ lệ: 5%

* Đại học:........................................ 139 người, tỉ lệ: 47%

* Cao đẳng và Trung cấp:....................................... 59 người, tỉ lệ: 21%

* Sơ cấp + CNN:....................................... 23 người, tỉ lệ: 8%

* Lao động phổ thông:..................................... 55 người, tỉ lệ: 19%

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Thành phần của Hội đồng quản trị gồm có 5 người (trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành). Ban kiểm soát gồm có 3 người (trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành)

Trong năm 2000, tiếp tục xúc tiến thành lập 03 tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

+ Tiểu ban Chính sách và Phát triển

+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị: Được hưởng thù lao 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế và tiền thưởng phạt theo tỷ lệ tăng giảm lợi nhuận so với kế hoạch; các thành viên được Công ty thanh toán chi phí phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và tạo các điều kiện thuận lợi thực hiện chức năng của HĐQT, các thành viên không kiêm nhiệm được trả thù lao từ lợi nhuận sau thuế. 

 

Ông DƯƠNG QUANG SÁU

Ông Dương Quang Sáu - Ủy viên HĐQT

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành nông học.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 1998–2004: Trại giống cây trồng TW Đồng Văn – Nhân viên Kỹ thuật.
– 2005–2006: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2006–2008: học Thạc sỹ tại học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
– 2009–2010: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2010–2012: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý PTGĐ, Phó phòng SX.
– 2012–10/2013: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý Tổng Giám đốc.
– 2013–2018: Công ty CP Giống cây trồng trung ương – Giám đốc phòng Sản  xuất.
– 01/01/2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Phó Tổng giám đốc.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.

Read more


Bà Lương Mai Phương

Bà Lương Mai Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1981

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 2006 – 2007: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kinh doanh Thị trường .
– 2007 – 2015: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán tổng hợp, Phó Phòng TCKT.
– 2015 – 2019: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Phó GĐ KHĐT.
– 2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Trưởng Ban KSNB.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.

Read more


Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1980

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 04/2004 – 06/2006: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán bán hàng.
– 06/2006 – 05/2010: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán.
– 05/2010 – 11/2016: Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Kế toán trưởng.
– 11/2016 – nay: Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây – Phó Giám đốc.
– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.

Read more


Ông Nguyễn Quốc Phong

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

* Sinh năm: 1981

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Nông lâm.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác
−  05/2004 – 01/2009 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Nhân viên Kinh doanh – Phòng Kinh doanh.
−  02/2009 – 09/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Trưởng vùng Duyên hải Miền Trung – Phòng Kinh doanh.
−  10/2010 – 03/2013 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
−  04/2013 − 9/2015 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Quyền Giám đốc Kinh doanh.
−  10/2015 − 02/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Giám đốc Kinh doanh.
−  Từ tháng 3/2018 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh.

Read more