Ông LÊ MINH CHÁNH

* Sinh năm: 1972

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư nông học .

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác: 

−  1997–  2003: Công ty Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu .
−  2003–2007: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu
−  2007–2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu phát triển.    
−  2008–2009: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  2009–2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc trung tâm nghiên cứu
−  01/2017-  nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc sản xuất