Chi nhánh Cambodia

Địa chỉ: 63A, St 21, Tuol Kok Dist, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: (+855) 23.881.971; Fax: (+855) 23.881.971

Website: http://ssc.com.vn

Xem bản đồ

Văn phòng đại diện Lào

Địa chỉ: Bản Sạ Phăng Mớc, H. Xay Tha Ni, Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Điện thoại: (+856) 309.316.698; Fax:

Website: http://ssc.com.vn

Xem bản đồ