VSD - TB v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX

Kính gửi:  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                 - Các Thành viên Lưu ký

   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX như sau:

- Tên tổ chức phát hành    :  Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

- Tên chứng khoán            : Cổ phiếu Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

- Mã chứng khoán             : SSC

- Mã ISIN                          : VN000000SSC4

- Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá                         : 10.000 đ/cổ phần

- Tổng số chứng khoán đăng ký : 14.992.367 cổ phiếu (Mười bốn triệu chín trăm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký : 149.923.670.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm hai mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

    Kể từ ngày 26/3/2021, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX trên hệ thống của VSD.

   Lý do chuyển: Chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021.

Tải về Thông báo 
1072/TB-VSD, và Công văn 2391/VSD-ĐK.NV