Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Hội đồng quản trị SSCthông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:
– Tên tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
– Mã chứng khoán : SSC
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/3/2019
– Ngày đăng ký cuối cùng : 13/3/2019

• Thời gian : 01 buổi sáng, từ 8 giờ 00 ngày 16/4/2019 (thứ ba)
• Địa điểm : Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.
• Nội dung chính:
− Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018.
− Báo cáo Ban Điều hành năm 2018.
− Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018.
− Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2018.
− Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018 & phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019.
− Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS (tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019).
− Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.
• Điều kiện tham dự:
– Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSC tính đến ngày 13/03/2019đều có quyền tham dự Đại hội.
– Cổ đông vui lòng mang theo CMND/Passport, Thư mời, Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội.
– Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức cũng như đảm bảo cho cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty, đề nghị Quý cổ đông.
o Xác nhận tham dự cho Anh Bình, Chị Trinh theo số điện thoại, fax, email của Công ty hoặc DĐ: 0908.290482 (Anh Bình), DĐ : 0919.076997 (Chị Trinh) trước ngày 09/4/2019.
o Trường hợp cổ đông không tham dự được thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo Mẫu ủy quyền của SSC).
– Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2018, mẫu Giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên website www.ssc.com.vn trước ngày họp ĐHĐCĐ 10 ngày.

Tải về
Thông báo và Giấy Ủy quyền