Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi:  – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                 – Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                  – Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.Tp.HCM

Nội dung thông báo:
   Ngày 17/4/2020, công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) đã gửi công văn số 62/CV-NSHC đến Quý cơ quan v/v công bố thông tin về gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, sau khi được Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM chấp thuận (công văn trả lời số 2568/ĐKKD-THKT, ngày 14/4/2020).
   Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 28/5/2020 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
   Nay, công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán v/v thông báo thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, cụ thể như sau:
  ♦ Nội dung cụ thể: Danh sách cổ đông của SSC tham dự họp theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng (ngày 18/3/2020).
  ♦ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết.
  ♦ Thời gian thực hiện: 01 buổi sáng, từ 08 giờ 00 ngày 25/6/2020 (thứ năm).
  ♦ Địa điểm họp: Tầng 8 Tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
  ♦ Nội dung họp:
– Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) và chiến lược 2021-2025 của HĐQT.
– Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) của Ban Kiểm soát.
– Báo cáo Ban Điều hành năm 2019 và trình kế hoạch SXKD năm 2020.
– Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.
– Tờ trình quyết toàn thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
– Bầu cử chọn HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-20205 (thủ tục đề cử, danh sách ứng viên, quy chế bầu cử).

Thư mời họp, công ty sẽ gửi đến các cổ đông theo Danh sách chốt ngày 18/3/2020.

Tải về Thông báo và Nghị quyết HĐQT 
108/TB-NSHC