Thông báo quyết định của công ty về việc thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu

Kính gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước
1. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giaodịch mua lại cổ phiếu
2. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
3. Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu
Thông báo 455/BC tải xem tại đây