Thông báo ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TP HCM, lý do mục đích: tổ chức ĐHĐCĐ TN 2017 NSC