Thông báo bổ sung địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017