TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 & tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN.TP.HCM
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán:
- Tên chứng khoán: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán: SSC
- Mã ISIN: VN000000SSC4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đồng (mười ngàn đồng)
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018
- Lý do và mục đích: Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 & Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tải về văn bản thông báo
tại đây