SSC gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi:  – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                  – Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                  – Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Nội dung thông tin công bố:
– Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
– Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19;
– Căn cứ Công văn trả lời số 2568/ĐKKD-THKT, ngày 14/4/2020 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM v/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đối với SSC (Công văn đính kèm); 
– Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty được gia hạn và thực hiện chậm nhất trước ngày 30/06/2020. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý cơ quan và quý Cổ đông sau.
– Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về Công văn
62/CV-NSHC