Sở GDCK Tp.HCM - TB v/v chuyển giao dịch cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Tổ chức niêm yết         :  Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

- Mã chứng khoán          : SSC

- Loại chứng khoán        : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá                      : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

- Vốn điều lệ                   : 149.923.670.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm hai mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 14.992.367 cổ phiếu (Mười bốn triệu chín trăm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy cổ phiếu).

- Ngày giao dịch cuối cùng: 23/3/2021.

- Mục đích: Chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo hướng dẫn tại công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021.

Tải về Công văn
504/TB-SGDHMC