SGDCK Hà Nội - TB ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Căn cứ Thông báo số 504/TB-SGDHCM ngày 16/3/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển giao dịch cổ phiếu, Sở GDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu SSC của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam như sau:

- Tên chứng khoán        : Cổ phiếu Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

- Loại chứng khoán       : Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán         : SSC

- Mệnh giá                     : 10.000 đ/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 14.992.367 cổ phiếu (Mười bốn triệu chín trăm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy cổ phiếu)

- Giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 149.923.670.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm hai mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội: Thứ Hai, ngày 29/3/2021.

- Giá tham chiếu: Là mức giá đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và được làm tròn lên 100 đồng gần nhất.

Tải về Thông báo
861/TB-SGDHN