Sản phẩm

TGST(ngày):

Sinh trưởng ở Đồng bằng: 83-88 ngày
Sinh trưởng vùng Tây nguyên:91-102 ngày

Đặc tính:

Giống trung ngày, chịu nóng hạn, sạch bệnh, thích nghi rộng, hạt vàng cam, lá bi kín, hạt to nặng, chống đỗ ngã

Đặc tính: ​Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , trồng được quanh năm , bông đẹp

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu bệnh tốt 

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh , chống chịu tốt , thích nghi rộng

TGST(ngày): 75-80

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh, trồng được quanh năm trên nhiều vùng sinh thái.

TGST(ngày): 75-80

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh