Thông tin sản phẩm

Giống bắp lai
SSC 2095

TGST(ngày):

  • Sinh trưởng ở Đồng bằng: 83-88 ngày
  • Sinh trưởng vùng Tây nguyên:91-102 ngày

Đặc tính:

  • Giống trung ngày, chịu nóng hạn, sạch bệnh, thích nghi rộng, hạt vàng cam, lá bi kín, hạt to nặng, chống đỗ ngã

Tiềm năng suất 10-11tấn/ha
Miền Nam NSTB: 6-8tấn/ha
Thời gian sinh trưởng ở Đồng bằng: 83-88 ngày
Thời gian sinh trưởng vùng Tây nguyên:91-102 ngày
Đặc tính: Giống trung ngày, chịu nóng hạn, sạch bệnh, thích nghi rộng, hạt vàng cam, lá bi kín, hạt to nặng, chống đỗ ngã