Ớt chỉ thiên lai F1 136

Ớt chỉ thiên lai F1 136

TGST(ngày): 75-80

Đặc tính: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh, trồng được quanh năm trên nhiều vùng sinh thái.

Đặc điểm: Sinh trưởng mạnh, dễ trồng, ít bệnh, trồng được quanh năm trên nhiều vùng sinh thái. Dạng trái ớt hiểm nhỏ, trái dài 5,0 - 5,8g cm, 4 - 4,2g/trái, dày thịt, khi chín có màu đỏ tươi, bóng đẹp, chắc cứng, rất cay.

Canh tác: Cần 200-250g giống trồng 1 ha. Nên gieo bầu, cây con 5-6 lá thật thì cấy ra đồng. Trồng theo líp đơn (1,20m x 0,40m x 1 cây) hoặc líp đôi (khoảng cách đều 55-60cm, chéo nạnh sấu). Gieo xong, rải Pasudin và phun Provral hay Copper B để phòng kiến và nấm bệnh hại.

Bón phân: 1 ha cần 500 - 1000 kg vôi bón lúc cày. Bón lót trước trồng 500 - 600 kg NPK bón thúc 200 kg NPK/lần, cách 20 ngày/lần. Khi cây đậu trái, phun Boxtrax (Bo) giúp trái sai và CaCl2 ngừa thối đuôi trái. Giai đoạn tăng trưởng, phun SUPERMES giúp tăng năng suất.

Thu hoạch: Bắt đầu thu trái 75-80 ngày sau cấy, thời gian thu kéo dài 60-80 ngày. Năng suất trái loại 1 cao, 20-25 tấn/ha.

Chất lượng hạt giống đạt tiêu chuẩn cơ sở: TC 4401 - 04/TN1

Độ sạch (% khối lượng) >= 99    

Nẩy mầm (% số hạt) >= 85

Độ ẩm hạt (% khối lượng) <= 8    

Khối lượng tịnh: 5g