Ông TRỊNH MINH HỢP

* Sinh năm: 1973

* Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Di truyền và chọn giống cây trồng

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Quá trình công tác:

−  1996–1999 : Trung tâm nghiên cứu cây bông Nha Hố – Cán bộ nghiên cứu.
−  1999–2006 : Viện nghiên cứu và phát triển cây bông Nha Hố -Cán bộ nghiên cứu
−  2006–2011 : Viện nghiên cứu và phát triển cây bông Nha Hố -Phó Trưởng phòng Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học     
−  2011–2016 : Viện nghiên cứu và phát triển cây bông Nha Hố -Trưởng phòng Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học 
−  2017 – nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giống cây trồng miền Nam (SRC).