Ông NGUYỄN ĐÌNH NAM

* Sinh năm: 1977

 * Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân kế toán kiểm toán /Cử nhân Luật kinh doanh

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:

−  09/2000 – 02/2002 : Công ty TNHH Đông Nam  – Nhân viên kế toán
−  03/2002 – 08/2003 : Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn –Kế toán tổng hợp    
−  08/2003 – 05/2005 : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Kế toán tổng hợp
−  06/2005 – 11/2008 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên KHĐT
−  12/2008 – 10/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng KHĐT
−  10/2010 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc KHĐT
−  Từ  27/4/2017 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
−  Từ  01/8/2018 : Phó Tổng Giám đốc Quản trị - kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư