NQ HĐQT thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua CP quỹ

- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nộidung họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam và thống nhất của các thành viên HĐQT.
Quyết định số 16/ND-HĐQT tải xem tại đây