Ban điều hành

Ông LÊ MINH CHÁNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG