Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Tại file chi tiết tại đây)