Nghị quyết của HĐQT SSC về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2018

– Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần (SSC);
– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 10 ngày 19/08/2019;
– Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
– Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
– Căn cứ nội dung họp HĐQT, ngày 15/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam & trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

 
QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thanh toán chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông SSC :    
– Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
– Mã chứng khoán : SSC    
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần
– Tỷ lệ trả cổ tức: 20% mệnh giá, tương ứng 2.000 đ/cổ phần (tỷ lệ chi trả năm của 2018 là 40%)   
– Ngày chốt danh sách trả cổ tức: Ngày 07/11/2019
– Thời gian chi trả : Ngày 30/11/2019
– Địa điểm chi trả cổ tức như sau    : 
1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán : nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán : 
Khu vực phía Nam : nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam. 
- Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
- ĐT : 028.  38442414     - Fax : 028.38442387

Điều II: Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.


Tải về Nghị quyết 21/NQ-HĐQT