Nghị quyết của HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2019

-  Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần (SSC);
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/6/2002,  thay đổi lần 11 ngày 29/5/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty CP Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 28/8/2020 của HĐQT Công ty CP Giống cây trồng miền Nam & trên cơ sở thống nhất các thành viên HĐQT;

 
QUYẾT NGHỊ

Thanh toán chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông SSC
- Tên cổ phiếu        : Cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán  : SSC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá              : 10.000 đ/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức     : 20% mệnh giá, tương ứng 2.000đ/cổ phần (tỷ lệ chi trả năm 2019 là 20%)
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức : ngày 15/9/2020
- Thời gian chi trả  : từ ngày 07/10/2020

Tải về văn bản nghị quyết
16/NQ-HDQT
Tải về công văn  1396/TB-CNVSD
Tải về công văn 1516/TB-SGDHCM