Giống ngô lai tiên tiến đột phá mới năng suất cao - Ngô lai đơn SSC 131