Đậu bắp Ấn Độ

Đậu bắp Ấn Độ

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt, thích nghi rộng.
– Cây dễ ra hoa, đậu trái.
– Trái 5 cạnh, thon dài, thẳng, xanh đậm, ít xơ, ăn ngon.
– Thu hoạch kéo dài 50-55 ngày.
– Năng suất: 25-30 tấn/ha.

TGST(ngày): 34-35 ngày sau khi gieo