Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
 
     Ngày 01/5/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Lâm Tuấn Lạc - sinh năm 1985, Cử nhân Kinh tế, hiện đang là Quyền Kế toán trưởng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021 (Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT, ngày 01/5/2021 kèm theo).
 
     Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính "v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

     Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

     Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

     Tải về văn bản công bố thông tin 155/CV-NSHC và Quyết định 02/QĐ-HĐQT