Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi:   - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 
   Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 25/6/2020. Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

   Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông trên trang web: http://www.ssc.com.vn

Tải về 133/CV-NSHC và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019