Công bố thông tin ngày giao dịch lại cổ phiếu SSC tại HOSE tháng 8/2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Nội dung thông tin công bố

Ngày 18/8/2021, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) nhận được Công văn số : 1360/SGDCKHN-QLNY  của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) v/v chuyển giao dịch cổ phiếu của SSC trở lại HOSE; ngày cuối cùng giao dịch cổ phiếu SSC tại HNX là ngày 27/8/2021.

Đồng thời SSC cũng đã gửi Công văn đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  (HOSE) ngày giao dịch lại cổ phiếu của SSC tại HOSE bắt đầu từ ngày 06/9/2021.

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://www.ssc.com.vn vào ngày 27/8/2021.  
  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về Thông tin công bố
338/CV-NSHC