Công bố thông tin Công ty CP Giống cây trồng Nam An không còn là công ty con của SSC

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

 
Ngày 01/12/2017, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (Mã chứng khoán SSC) đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An, địa chỉ tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An (là công ty con của SSC, số cổ phần chuyển nhượng 420.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% vốn Điều lệ của công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An) và công ty cổ phần Giống cây trồng Nam An chính thức không còn là công ty con của SSC nữa khi thủ tục chuyển nhượng hoàn tất.
 
Tải về văn bản công bố thông tin 500/CV-NSHC
Tải về văn bản nghị quyết của Hội đồng quản trị 19/NQ-HĐQT