Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi:  – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                  – Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                  – Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Nội dung thông tin công bố:
  Ngày 25/6/2020, công ty CP Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

  Nay, công ty CP Giống cây trồng miền Nam công bố Biên bản và Nghị quyết bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Quý Cổ đông (Biên bản & Nghị quyết đính kèm).

  Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về Công văn
144/CV-NSHC , Biên bản 01/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết 15/NQ-DHDCD