Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                   - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
 
    Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã chứng khoán SSC) tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên 2020 vào ngày 23/4/2021. Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính "v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán".

    Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Quý cổ đông theo đường dẫn:
http://ssc.com.vn/

    Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về công văn
151/CV-NSHC ; Biên bản 01/BB-ĐHĐCĐ ; Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ