Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

Ông Bùi Quang Sơn - Kỹ sư Trồng trọt, Trợ lý Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm vào thành viên Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019 (Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 17/10/2019 - kèm theo). Hiệu lực kể từ ngày 17/10/2019.

Nay, công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: http://www.ssc.com.vn vào ngày 17/10/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về văn bản
434/CV-NSHC và 20/NQ-HĐQT