Công bố công thông tin bất thường - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công bố công thông tin bất thường
v/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh

Nội dung thông tin công bố:
 
    Ông Nguyễn Quốc Phong - Cử nhân Kinh tế Nông lâm được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 24/02/2018 (Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 24/02/2018 - kèm theo)

Tải về nội dung thông tin tại đây