CBTT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng - tháng 10/2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

 
Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
 
01. Hội đồng Quản trị miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam đối với bà Đoàn Xuân Khánh Quyên, Cử nhân Kinh tế, hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 để chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vinarice) (Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ký ngày 28/10/2020 kèm theo).

02. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Lâm Tuấn Lạc - sinh năm 1985, Cử nhân Kinh tế, Giám đốc Kế hoạch Đầu tư giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 (Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ký ngày 28/10/2020).

Nay, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung thông tin 
297/CV-NSHC