CBTT bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc - tháng 05/2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                 - Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                 - Quý Cổ đông Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đối với ông Đỗ Tiến Sỹ – sinh năm 1960, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020 (Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT, ngày 25/5/2020 – đính kèm).

2. Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nam – sinh năm 1977, Thạc sỹ Tài chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (VINARICE) giữ chức vụ  Quyền Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020 (Quyết định số 02/QĐ–HĐQT, ngày 25/5/2020 – đính kèm).

Nay, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tải về nội dung thông tin 
105/CV-NSHC