Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016