Biên bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC).
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 16/4/2019, tại tầng 8, tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Tổng số có 45 cổ đông, trong đó hiện diện 23 cổ đông & ủy quyền 22 cổ đông, cổ phần hiện diện 13.602.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,64% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.602.909 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:

 
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Điều hành năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 5: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 7: Thông qua kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019.

Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.
.
Điều 9: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 16/4/2019 để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát mới.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho BKS để xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

Điều 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019.

   Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao nhiệm vụ cho HĐQT triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đặt được mục tiêu đã đề ra.
   Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ 2018  Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ