Bắp nếp MX6

Bắp nếp MX6

TGST(ngày): 62–64 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt.
– Độ đồng đều cây và trái cao.
– Dạng trái nù, tỷ lệ trái loại 1 ≥ 90%.
– Chất lượng: Mềm, dẻo, ngọt, thơm đặc trưng.
– Thích nghi rộng.
– Năng suất: 18–19 tấn trái tươi/ha.