Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
                - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
                - Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Tải về văn bản công bố thông tin
tại đây