Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013

Tải về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 - Công ty mẹ
Tải về Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 - Hợp nhất