Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2020

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2020

Tải về báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2020 
tại đây.