Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2019

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2019
Tải về báo cáo kiểm toán 2019
tại đây.