Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2016

http://media.ssc.com.vn//default-ssc/files/01-BCTC-CongtyMe-Quy%204-Nam%202016.pdf