Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM) với nội dung sau:

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
  - Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM
  - Điện thoại: 028.38242897    Fax: 028. 38242997

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C074345

3. Mã chứng khoán (nếu có): SSC

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 1.470.000 cổ phiếu. tương đương 9,8% vốn điều lệ của SSC

6. Số lượng đã thực hiện: 1.414.100 cổ phiếu
   Giải trình lý do không mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký: do thời gian giao dịch và giá mua bị giới hạn, lượng thanh khoản thị trường không đủ đáp ứng

7. Thời gian thực hiện: từ ngày 24/10/2017 đến ngày 23/11/2017

8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 61.412 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 1.475.512 cổ phiếu

10. Nguồn vốn: nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016

11. Giá giao dịch bình quân: 69.805 đồng/cổ phiếu

12. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.
Thông báo 494/BC tải xem
tại đây