điều lệ quy định

Điều lệ SSC 2018 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Điều lệ và quy định này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

Tải văn bản

Quy chế quản trị công ty 2014

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Điều lệ và quy định này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

Tải vănbản

Quy chế quản trị SSC 2008

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Điều lệ và quy định này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

Tải văn bản

Điều lệ công ty 2013

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Điều lệ và quy định này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

Tải văn bản