Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam năm 2021
Time:

CBTT Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021

Công bố thông tin Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2021
Time:

Công bố thông tin ngày giao dịch lại cổ phiếu SSC tại HOSE tháng 8/2021

Công bố thông tin ngày giao dịch lại cổ phiếu SSC tại HOSE tháng 8/2021
Time:

Thông báo về việc chuyển giao dịch từ HNX trở lại HOSE 08/2021

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc SSC chuyển giao dịch từ HNX trở lại HOSE
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2021
Time:

SSC - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2021

SSC - Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2021
Time:

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

VSD - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - SSC
Time:

Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền

Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền
Time:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc - tháng 5/2021

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sản xuất - tháng 5/2021
Time:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021
Time:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Time:

SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020

SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020
Time: