Công bố công thông tin bất thường - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh

Công bố công thông tin bất thường - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC năm 2017
Time:

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017
Time:

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 & tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 & tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
Time:

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Time:

Báo cáo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Time:

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Time:

Công bố thông tin Công ty CP Giống cây trồng Nam An không còn là công ty con của SSC

Công ty CP Giống cây trồng Nam An không còn là công ty con của SSC
Time:

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố công thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Time:

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM)
Time:

Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu thay đổi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 7424/UBCK-QLCB ngày 31/10/2017
Time:

NQ HĐQT thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua CP quỹ

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án gia hạn thời gian giao dịch mua CP quỹ SSC
Time: