Bản cáo bạch

bản cáo bạch 2017

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Bản báo cáo bạch này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

bản cáo bạch 2016

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Bản báo cáo bạch này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

Tải văn bản

bản cáobạch 2007

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Bản báo cáo bạch này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sắn xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty và các Chi nhánh, Trạm, Trại của Công ty trong tương lai, cũng như các đánh giá về các quyền kèm theo chứng khoán niêm yết.

Tải văn bản